Ƥєαcє_єηɗ سلام و درود به دوستان منتظر یک سری تغییرات باشید http://moharam0.mihanblog.com 2020-09-26T00:34:54+01:00 text/html 2020-09-02T05:32:22+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp یه حسی http://moharam0.mihanblog.com/post/440 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">یه حسی دارم این روزا ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">که گاهی با خودم میگم ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">شاید مردم حواسم نیست ...<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-08-18T17:22:38+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp روزی بیا http://moharam0.mihanblog.com/post/439 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yekupload.ir/e30220d69adae6bd/dcdb15a9395f9aa37670d5e799e18180.jpg" target="_blank" title="دانلود عکس"><img src="https://s3.yekupload.ir/images/direct/e30220d69adae6bd/dcdb15a9395f9aa37670d5e799e18180.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">روزی بیا <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">که برای آمدن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">دیر نشده باشد<o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2020-08-18T16:59:10+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp بهانه http://moharam0.mihanblog.com/post/438 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">هر بار که می خواهم به سمتت بیایم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">یادم می افتد دلتنگی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">هرگز بهانه ی خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-08-17T10:03:01+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp احساس پاک http://moharam0.mihanblog.com/post/437 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yekupload.ir/7381f21846ca59ad/526fc3778407c10c7b50086c6a8f4991.jpg" target="_blank" title="دانلود عکس"><img src="https://s4.yekupload.ir/images/direct/cc92690bcb453ce0/526fc3778407c10c7b50086c6a8f499120.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">سخت است ببازی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">تمام احساس پاکت را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و هنوز نفهمیده باشی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اصلا دوستت داشت ؟ !!!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><br></div> text/html 2020-08-17T09:44:39+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp خط خیالت http://moharam0.mihanblog.com/post/436 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">بی وقفه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">به تو فکر میکنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">مبادا که کسی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">روی خط خیالت بیاید ...<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-08-16T08:33:45+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp با من نبود http://moharam0.mihanblog.com/post/435 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yekupload.ir/66f3de79a39755ca/pexels-photo-1666779.jpeg" target="_blank" title="دانلود عکس"><img src="https://s3.yekupload.ir/images/direct/a1ea3fee86a50a52/pexels-photo-166677920.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">کاش خیالت هر شب مهمانم نبود <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">این پریشان حالی و دیوانگی با من نبود<o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2020-08-16T06:37:17+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp زندگیم بودی http://moharam0.mihanblog.com/post/434 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">زندگیم بودی ، وقتی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">سرگرمی ات بودم<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-08-12T12:38:57+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp مال تو ام http://moharam0.mihanblog.com/post/433 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yekupload.ir/2a73213106280680/silhouette-grey-cloudy-pen-studio-shot_1134-1120.jpg" target="" title="دانلود عکس"><img src="https://s3.yekupload.ir/images/direct/5cd278a41a46253e/silhouette-grey-cloudy-pen-studio-shot_1134-112020.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">مهم نیست کجام. مهم اینه که هرجا باشم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">مال توام. <o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2020-08-12T10:54:36+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp رفتن http://moharam0.mihanblog.com/post/432 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">به هر آمدنت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">رفتن اگر هست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">نیا ...</span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-08-12T06:10:11+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp قفس http://moharam0.mihanblog.com/post/431 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yekupload.ir/d6c3bd44bf0aafca/rear-view-sad-woman-window_1205-296.jpg" target="_blank" title="دانلود عکس"><img src="https://s3.yekupload.ir/images/direct/9fe26f8783ef1273/rear-view-sad-woman-window_1205-29620.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">زندگی چون قفسی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">است، قفسی تنگ،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">پر از تنهایی<o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2020-08-11T09:12:56+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp سکوت http://moharam0.mihanblog.com/post/430 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">سکوت چه زیباست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">وقتی میدانی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">همه دروغ میگویند ...!</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-08-11T09:02:08+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp از دار دنیا http://moharam0.mihanblog.com/post/429 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yekupload.ir/d7d1b15d2f5ae8f2/sad-boy-profile-picture.jpg" target="_blank" title="دانلود عکس"><img src="https://s3.yekupload.ir/images/direct/3a1247024ee100b0/sad-boy-profile-picture_2.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">از</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">دار</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">دنیا</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> ....<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">هیچ</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">ندارم</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> ....<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">جز</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">رویای</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA">داشتنت ...!!</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2020-07-19T11:42:04+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp قلب شیشه ای http://moharam0.mihanblog.com/post/428 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://yekupload.ir/b5ad770fa7038568/%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A7%DB%8C.jpg" target="_blank" title="قلب شیشه ای "><img src="https://s3.yekupload.ir/images/direct/b5ad770fa7038568/قلب_شیشه_ای.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">غریبه ی همیشگی ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">بگو چه حسی داری ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">با قلب شیشه ای ...</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-04-04T18:41:19+01:00 moharam0.mihanblog.com mphotography213 آرام باش http://moharam0.mihanblog.com/post/425 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>آرام باش، آرام ..</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>حالا غزلی بخوان،&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>غزلی بخوان برایم.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>دلم برای صدایت تنگ شده است.&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>چه دراز زمانی است که تو را ندیده ‌ام و صدایت را نشنیده‌ ام ..</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>محمود_دولت‌_آبادی</b></font></div> text/html 2019-05-26T22:28:42+01:00 moharam0.mihanblog.com Hossein-Gp نیلوفر آبی http://moharam0.mihanblog.com/post/419 <div style="text-align: center;"><font size="5"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box;" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box;"><b style=""><br></b></span></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box;" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box;"><b><br></b></span></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box;" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box;"><b><br></b></span></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b style=""><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">خیلی دوست داشتم که دستای تو همیشه مال من باشه</span></font></span><font style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34);">اما بدون تو شبا فقط میکردم دائماً ناله</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34);">میخوام بشینمو گریه کنم ولیکن فایده نداره</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34);">چون اینو میدونم که با تو بودن یه رویای محاله</span></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b style=""><font style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34);">...</span></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b style=""><font style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></span></font></b></font></div>